STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Dự toán ngân sách năm 2021
2021 Quyết định 796/QĐ-QLTTHN 31/12/2020
2
Dự toán ngân sách năm 2020
2020 Quyết định 884/QĐ-QLTTHN 31/12/2019