STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Điều chỉnh giao dự toán chi ngân sách năm 2022
2022 Quyết định 185/QĐ-QLTTHN 24/05/2022
2
Dự toán ngân sách năm 2022 cho BCĐ 389
2022 Quyết định 635/QĐ-QLTTHN 31/12/2021
3
Dự toán ngân sách năm 2022
2022 Quyết định 634/QĐ-QLTTHN 31/12/2021
4
Dự toán ngân sách năm 2021
2021 Quyết định 796/QĐ-QLTTHN 31/12/2020
5
Dự toán ngân sách năm 2020
2020 Quyết định 884/QĐ-QLTTHN 31/12/2019