STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết toán ngân sách năm 2020
2020 Quyết định 389/QĐ-QLTTHN 06/09/2021
2
Quyết toán ngân sách
năm 2019 Quyết định 737/QĐ-QLTTHN 31/12/2020