Quản lý thị trường Hà Nội tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất thực phẩm