Hoạt động

QLTT Hà Nội: Thông báo việc lựa chonn tổ chức đấu giá tài sản.

Cục QLTT thành phố Hà Nội thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.