QLTT Hà Nội: Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục QLTT thành phố Hà Nội thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản