QLTT Hà Nội: Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021; Quy định số 37-QD/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đảng ủy Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021; Quy định số 37-QD/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều ngày 29 tháng 3 năm 2022, Tại trụ sở Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021; Quy định số 37-QD/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham dự hội nghị có đồng chí Chu Xuân Kiên - Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội, các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy Cục, các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Đảng viên, công chức, nhân viên các phòng thuộc Cục. Hội nghị được kết nối họp trực tuyến với 25 điểm cầu của 25 Đội QLTT trực thuộc Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội.

Mục đích của hội nghị, tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng các nội dung trong Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) tới đảng viên, công chức Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt đã giúp Đảng ủy, chi bộ trực thuộc, mỗi đảng viên, công chức nhận thức sâu sắc trách nhiệm, thống nhất cao về ý chí, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tố chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Quy định số 37-QD/TW ngày 25/10/2021 trên mỗi cương vị công tác, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn Đảng bộ Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội.