CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 80 Quang Trung - Quận Hà Đông - Tp Hà Nội

Điện thoại: 043.3553981

Fax: 043.3553711

Email: vanthu@qltt-hanoi.gov.vn