QLTT Hà Nội: Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục QLTT Hà Nội thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản