Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
/documents/44487/0/TB+l%C6%B0%CC%A3a+cho%CC%A3n+t%C3%B4%CC%89+ch%C6%B0%CC%81c+%C4%91%C3%A2%CC%81u+gia%CC%81+%C4%91%C6%A1%CC%A3t+19%2C20%2C21+n%C4%83m+2024+QLTT.pdf/db45a142-d241-48e6-8955-7aff0ea39830