Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản