Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 473/TB-QLTTHN ngày 6/11/2019 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản