STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai dự toán ngân sách năm 2023
2023 Quyết định 551/QĐ-QLTTHN 30/12/2022
2
Công khai dự toán ngân sách năm 2023 (BCĐ389/TP)
2023 Quyết định 550/QĐ-QLTTHN 30/12/2022
3
Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 (lần 3)
2022 Quyết định 386/QĐ-QLTTHN 05/12/2022
4
Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 (lần 2)
2022 Quyết định 358/QĐ-QLTTHN 07/10/2022
5
Điều chỉnh giao dự toán chi ngân sách năm 2022
2022 Quyết định 185/QĐ-QLTTHN 24/05/2022
6
Dự toán ngân sách năm 2022 cho BCĐ 389
2022 Quyết định 635/QĐ-QLTTHN 31/12/2021
7
Dự toán ngân sách năm 2022
2022 Quyết định 634/QĐ-QLTTHN 31/12/2021
8
Dự toán ngân sách năm 2021
2021 Quyết định 796/QĐ-QLTTHN 31/12/2020
9
Dự toán ngân sách năm 2020
2020 Quyết định 884/QĐ-QLTTHN 31/12/2019