STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết toán ngân sách
năm 2019 Quyết định 737/QĐ-QLTTHN 31/12/2020