QLTT Hà Nội: Tổ chức Hội nghị ký cam kết thực hiện trách nhiệm người đứng đầu đơn vị.

Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị ký cam kết thực hiện trách nhiệm người đứng đầu đơn vị.

Chiều ngày 10/12/2021 tại Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị ký cam kết thực hiện trách nhiệm người đứng đầu đơn vị.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Chu Xuân Kiên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, cùng các đ/c là Lãnh đạo Cục; Trưởng phòng, Q. Trưởng phòng, Phụ trách phòng; Đội trưởng; Phụ trách Đội dự họp. Hội nghị sau khi nghe đồng chí Chu Xuân Kiên quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của việc ký cam kết thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và quán triệt, tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố HN, Bộ Công thương, Tổng cục Quản lý thị trường đến từng đơn vị để nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt tăng cường quản lý giám sát công vụ của công chức nhằm siết lại kỷ luật, kỷ cương hành chính, nguyên tắc làm việc trong toàn ngành. Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành công chức quản lý thị trường thực thi công vụ tuân thủ quy định của pháp luật.

Các đồng chí Trưởng các đơn vị tham dự Hội nghị đầy đủ, nghiêm túc, đúng thành phần và từng đồng chí đã ký cam kết với Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm HAI ĐI ĐẦU, BA CAM KẾT và chịu trách nhiệm của mình trước Cục trưởng.