QLTT Hà Nội: Tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 21/7/2022, Đảng ủy Cục QLTT Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 21/7/2022, tại trụ sở Cục QLTT Hà Nôi, Đảng ủy Cục QLTT Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được kết nối trực tuyến với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được tổ chức tại phòng họp Diên Hồng, Hội trường Ba Đình Hà Nội. Tham dự tại điểm cầu Cục QLTT Hà Nội có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục QLTT Hà Nội. 

(Đ/c Chu Xuân Kiên - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT Hà Nội, ngồi giữa)
(Đ/c Trần Việt Hùng - Phí Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục QLTT Hà Nội, ngồi giữa)
Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XIII dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày (ngày 21/7 và sáng ngày 22/7)
Mục đích:
- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộngtrong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII thiết thực, hiệu quả.
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, đưa văn kiện Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội. Đưa việc học tập và triển khai thực hiện văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo bầu không khí phấn khởi trong toàn đảng, toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Hội nghị đã đề ra.
Yêu cầu: 
- Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thục hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XIII, phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.
- Cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt: 
- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. 
- Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trên cơ sở các nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt tại Hội nghị các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên các Chi bộ có trách nhiệm quán triệt, truyền đạt Nghị quyết đến từng đảng viên trong chi bộ để thực hiện nghiêm túc.