Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục QLTT Hà Nội thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
/documents/44487/0/Th%C3%B4ng+ba%CC%81o+k%C3%AA%CC%81t+qua%CC%89+l%C6%B0%CC%A3a+cho%CC%A3n+t%C3%B4%CC%89+ch%C6%B0%CC%81c+%C4%91%C3%A2%CC%81u+gia%CC%81+%281%29.pdf/4881223f-1c6d-4661-b702-b3603c11ef0a