Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục QLTT Hà Nội thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
/documents/44487/0/Th%C3%B4ng+ba%CC%81o+k%C3%AA%CC%81t+qua%CC%89+l%C6%B0%CC%A3a+cho%CC%A3n+%C4%91%C6%A1n+vi%CC%A3+%C4%91%C3%A2%CC%81u+gia%CC%81+vb+so+62.pdf/454fbf5c-41b9-48a6-ae22-7a820879dd7b