Hoạt động

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung cơ bản về công tác Đảng quý III năm 2019 trong đó có các nội dung về Hội nghị Trung ương 10 Khóa XII, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Sáng ngày 05/9/2019, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung cơ bản về công tác Đảng quý III năm 2019 trong đó có các nội dung về Hội nghị Trung ương 10 Khóa XII, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII