Hoạt động

QLTT Hà Nội: Tổ chức Hội nghị ký cam kết thực hiện trách nhiệm người đứng đầu đơn vị.

Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị ký cam kết thực hiện trách nhiệm người đứng đầu đơn vị.