Kiểm tra, kiểm soát

QLTT Hà Nội: tăng cường kiểm tra, kiểm soát tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh khí N20 trên địa bàn Thành phố.

Cục QLTT thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh khí N20 trên địa bàn Thành phố.