QLTT Hà Nội: Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Cục QLTT thành phố Hà Nội thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.