QLTT Hà Nội: Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục QLTT thành phố Hà Nội.

Cục QLTT thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021.