QLTT Hà Nội: Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề chấp hành pháp luật về chất lượng trong hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Cục QLTT Hà Nội Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề chấp hành pháp luật về chất lượng trong hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.
/documents/44487/0/Q%C4%90+ki%E1%BB%83m+tra+chuy%C3%AAn+%C4%91%E1%BB%81.pdf/6a2b8f0e-a95e-4111-be29-129ad7e0f3c6