QLTT Hà Nội: Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu (E-HSMT) gói thầu số 01: Thuê dịch vụ bảo vệ kho hàng hóa tại trụ sở Văn phòng Cục và các Đội QLTT trực thuộc Cục QLTT thành phố Hà Nội năm 2023

Cục QLTT Hà Nội Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu (E-HSMT) gói thầu số 01: Thuê dịch vụ bảo vệ kho hàng hóa tại trụ sở Văn phòng Cục và các Đội QLTT trực thuộc Cục QLTT thành phố Hà Nội năm 2023
/documents/44487/0/Q%C4%90+ph%C3%AA+duy%E1%BB%87t+g%C3%B3i+th%E1%BA%A7u+b%E1%BA%A3o+v%E1%BB%87.pdf/db5b7830-1afb-4b84-b437-51f9757dcc65