QLTT Hà Nội: Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Cục QLTT Hà Nội thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
/documents/44487/0/th%C3%B4ng+b%C3%A1o+k%E1%BA%BFt+qu%E1%BA%A3+l%E1%BB%B1a+ch%E1%BB%8Dn+t%C6%B0+v%E1%BA%A5n.pdf/d983b481-aefd-4d68-9c22-33e607b84483