QLTT Hà Nội: Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục QLTT Hà Nội thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
/documents/44487/0/K%E1%BA%BFt+qu%E1%BA%A3+l%E1%BB%B1a+ch%E1%BB%8Dn+%C4%91%C6%A1n+v%E1%BB%8B+%C4%91%E1%BA%A5u+gi%C3%A1.pdf/e2902a6c-b1f0-46c9-a45d-e2bd1dd3827e