Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản các đợt 13,14,15,16,17,18/2024

Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản các đợt 13,14,15,16,17,18/2024
/documents/44487/0/Th%C3%B4ng+ba%CC%81o+l%C6%B0%CC%A3a+cho%CC%A3n+t%C6%B0+v%C3%A2%CC%81n.pdf/5497b87b-caa2-4d25-9a8f-96055cb9ab9a