Hoạt động

QLTT Hà Nội: Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 sửa chữa 12 xe ô tô của Cục QLTT Hà Nôi năm 2022.

Cục QLTT Hà Nội quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 sửa chữa 12 xe ô tô của Cục QLTT Hà Nôi năm 2022.