QLTT Hà Nội: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Cục QLTT Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.